Skrivartävling

I Drugsmarts skrivartävling kan du skriva ett arbete om alkohol, tobak eller narkotika och tävla om fina priser. Tävlingen pågår under hela året fram till den 31/3 då bidraget senast måste skickas in. Vinnarna presenteras på respektive skolavslutning samt på www.drugsmart.com.

Tävlingen vänder sig till elever mellan årskurs 7 och årskurs 3 på gymnasiet och arbetena bedöms av en särskild tävlingskommitté. Tävlingen är uppdelad i två olika klasser med separata priser. En klass har lite friare form och är till för alla elever mellan årskurs 7 och årskurs 3 på gymnasiet. Den andra klassen är mer av forskningskaraktär och vänder sig till elever mellan årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet.

Tävlingen är individuell och texterna får skrivas på eller utanför skoltid. Ange tydligt i vilken klass du tävlar när du skickar in ditt bidrag.

 

Fria klassen

Öppen för alla elever mellan årskurs 7 och årskurs 3 på gymnasiet. Skriv en krönika, debattartikel, novell eller ett reportage om sociala och etiska frågor. Vilken typ av text du skriver är helt fritt men ämnet väljer du i ämneslistan nedan. Bidraget ska vara minst 2500 tecken utan blanksteg och max 3500 tecken med blanksteg inräknat. Var tydlig med att skriva vilket ämne du valt.

Ämneslista

 • Hur framställs alkohol och andra droger i sociala medier
 • Den svenska ungdomskulturen och dess alkoholvanor ur ett perspektiv från en som inte kommer från Sverige.
 • Att ha roligt utan alkohol. Är det möjligt?
  Vad innebär det egentligen att ha roligt? Vilka är dina tankar om alkoholens roll i nöjeslivet?
 • Nyktra förebilder
  Många kändisar har under senare tid tagit avstånd från alkohol, några för att de haft problem med sitt drickande, andra för att de tycker att det är ett bra sätt att leva. Tror du att de kan påverka andra till en nykter livsstil?
 • Därför använder jag inte alkohol och andra droger
 • Därför är e-cigaretter inte ett alternativ till rökning

 

Forskningsklassen

Den andra kategorin är öppen för elever mellan årskurs 9 och årskurs 3 på gymnasiet och är mer forskningsinriktad. Det är en krävande men intressant uppgift som ställer högre krav på förmågor så som att söka relevant fakta, jämföra fakta och dra egna slutsatser. Uppgiften är att göra en undersökning inom området alkohol, tobak och narkotika och kunna motivera varför undersökningen är relevant.

Du får alltså själv bestämma vad du vill undersöka utifrån egna funderingar och intressen och du får själv sätta en rubrik på ditt bidrag. Nedan finner du en lista med exempel på olika teman. Listan kan användas som inspiration för att klargöra vad en undersökning kan handla om eller välja att arbeta med något av dessa teman. Frågorna inom varje tema är också avsedda som en hjälp att komma igång. Du behöver inte alls besvara just dessa frågor. Att forska innebär att man intresserar sig för ett fenomen som man samlar kunskap kring för att sedan dra egna slutsatser för att öka förståelsen av fenomenet.

Du kan samla fakta genom att söka på Internet, läsa tidningsartiklar, genomföra intervjuer och/eller genomföra en enkätundersökning. Kom ihåg att vara källkritisk och ange vilka källor du använt för ditt arbete. Vid bedömningen tas hänsyn till hur du använt dina källor och om du dragit egna slutsatser. Bidraget får vara max 10 000 tecken med blanksteg inräknade.

Ämneslista

 • I Sverige hade man funderingar kring alkoholförbud i början av 1900-talet. Ta reda på mer om det. Hur argumenterade man för och emot? Vad hände? Skulle det vara en bra idé idag? Vilka argument kan finnas för och emot ett alkoholförbud? Vad anser du själv?
 • Under en ganska lång tid ransonerade man alkoholen i Sverige enligt stränga regler. När var det? Vilka regler skapades kring detta? Varför införde man dessa regler och varför tog man bort dem? Vilka konsekvenser fick reglerna? Kan du se några för- och nackdelar med det här systemet?
 • Inställningen till rökning har förändrats mycket under ganska kort tid både i Sverige och i andra länder. Undersök på vilket sätt man har förändrat sitt beteende. Vilka konsekvenser har förändringen i sättet att tänka fått? Vad gäller i andra länder? Hur ser du själv på utvecklingen? Har det blivit bättre eller sämre enligt din åsikt?
 • Undersök vilka regler som gäller för alkohol- och tobaksreklam i Sverige och andra länder. Vilka regler finns det för försäljning och användning av alkohol, tobak och narkotika? Legalisering av narkotika diskuteras i olika sammanhang. Vad gäller i andra länder? Vilka argument för och emot legalisering finns i Sverige? Vad tycker du? Motivera din åsikt.
 • Med jämna mellanrum får vi veta i massmedierna att alkohol kan förebygga vissa sjukdomar. Undersök dessa påståenden. Vem står för budskapen? Vilka argument finns det för påståendet? Hur tas påståendet emot av dem som hör det? Kan du se några för- eller nackdelat med de råd som ges?
 • Undersökningar visar att ungdomars alkoholvanor har förändrats de senaste åren. Ta reda på hur utvecklingen ser ut. Vad beror förändringen på? Vad säger forskningen och hur väl stämmer forskningen med din bild? Finns det några alternativ till den traditionella alkoholtraditionen och hur kan det ta sig uttryck?
 • Vi utsätts för allt mer reklam för alkoholhaltiga drycker. Ta reda på vilka regler som gäller för alkoholreklam i Sverige och andra länder. Vad säger forskarna om hur reklam påverkar vårt beteende när det gäller alkoholkonsumtion? Annonser om alkohol måste förses med varningstexter. Hur påverkar dessa konsumtionen?
 • På olika håll i världen blåser liberala vindar kring cannabis. Hur kan olika länder komma till så olika slutsatser kring cannabisens vara eller icke vara? Vad finns det för faktorer som påverkar denna fråga? Hur ser det ut i Sverige? Hur stort utrymme får/bör denna fråga ha i vår samhällsdebatt? Hur för cannabisförespråkare sina argument för legalisering och vad säger motståndare? Analysera och problematisera de olika sidornas ståndpunkter och källor. Vad kommer du fram till själv i frågan om legalisering? Motivera dina ståndpunkter.

 

Priser

Upp till 5000 kr delas ut i forskningsklassen.

Upp till 3000 kr delas ut i den fria klassen.

Lycka till!

SKICKA IN BIDRAG


Lektionstips till svensklärare på högstadiet och gymnasiet

Vi bjuder på ett förslag till lektioner, där du som lärare kan förena många moment i din ordinarie undervisning och samtidigt ge dina elever möjlighet att delta i och kanske vinna ett fint pris i vår tävling. Om ni redan behandlat momenten i undervisningen kan tävlingen vara ett bra tillfälle att praktisera kunskaperna. Annars kanske det är läge att ägna fler lektioner åt de färdigheter som är viktiga för att lösa uppgiften på ett framgångsrikt sätt men som framförallt är viktiga för fortsatta studier.

Förslag till förberedelse:

 • Vad innebär det att forska?
 • Hur sovrar man i den mängd av information som finns på Internet och i andra medier?
 • Hur sammanställer man de fakta som är relevanta för uppgiften till en sammanhängande helhet?
 • Hur gör man källhänvisningar och källförteckning?
 • Hur bär man sig åt för att granska källorna kritiskt?
 • Hur bär man sig åt för att dra egna slutsatser och förmedla dem?

Samarbeta exempelvis med din lärare i samhällskunskap eller historia.

För mer information kontakta Daniel Carlryd

Skrivartävlingen arrangeras av:

Drugsmart och CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
SIMON Svenskar och Invandrade Mot Narkotika
SAN Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
SLN Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
FMD Förbundet mot droger
Hela Människan