Varför hamnar vissa i missbruk?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 21 mars 2018)

Jag vill först skriva att jag använder ordet "missbruk" i mitt svar och då syftar på återkommande problematiskt droganvändande som inte beror på drogberoende.

Jag tror att bakom varje fall av missbruk finns det en unik historia och jag vill påstå att det aldrig finns en enskild avgörande faktor; även om det ibland kan verka så för personen själv eller andra runt personen. Ibland kan det finnas en enskild händelse som utgör en "utlösande faktor" för ett missbruk men den kan ofta finnas vara "droppen som fick bägaren att rinna över" och bör inte få för stor betydelse när man försöker förstå missbruket eller hjälpa personen. I mötet med någon som missbrukar en drog händer det att man inledningsvis kan få korta förklaringar så som "det var när jag slutade med fritidssysselsättningen som drogen tog över", "när mina kompisar började använda drogen så var det för svårt att säga nej" eller "mina föräldrar gjorde inget trots att de förstod att jag började använda drogen". Om man vid detta ger personen tid och möjlighet att beskriva mer av sitt liv och sina erfarenheter så träder ofta fler och fler saker fram som kan ha bidragit till missbruket. Det kan vara sådant som att föräldrarna har egna problem, att personen i fråga alltid haft svårt att skaffa och behålla vänner eller inte fått tillräckligt stöd i skolarbetet.

Det är alltså vanligare med ett flertal faktorer vilka gemensamt bidrar till utvecklandet av ett problem så som missbruk. Vissa forskare kan arbeta kring så kallade risk- och skyddsfaktorer vilka till viss del påverkar sannolikheten för exempelvis drogmissbruk. Risk- och skyddsfaktorer kan till viss del förklaras som varandras motsatser. Om t ex bristande anknytning i familjen betraktas som en riskfaktor för utvecklandet av missbruk i en studie så kan god anknytning i familjen nämnas som en skyddsfaktor i densamma. Kunskapen om olika typer av risk- och skyddsfaktorer bidrar bland annat till skapandet av förebyggande insatser för att minska sannolikheten att problem uppstår.

Det är alltså en mycket svår fråga att svara på; vad det är som gör att vissa hamnar i ett missbruk.

Läs mer om missbruk och beroende här.

Källa:

SBU- rapport 243/2015

Fler vanliga frågor

Faktablad