Vad händer om man kontaktar soc?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 18 januari 2018)

Om man får reda på att ett barn far illa ska man anmäla det till socialtjänsten som är den förvaltning i kommunen som har hand om drogmissbruk och andra sociala frågor. Kontaktuppgifter kan du hitta via din kommuns hemsida.  Vissa yrkeskategorier är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Som privatperson har du alltid möjlighet att kontakta socialtjänsten.

Efter en anmälan till socialtjänsten tar socialsekreteraren genast kontakt med familjen och berättar om vad de fått för anmälan. Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte och hur det i så fall ska utredas. När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig. När man gör en utredning vid misstanke om att ett barn far illa får socialsekreteraren prata med barnet utan att vårdnadshavaren är närvarande, den delen av lagen finns för att skydda barnet och för att hänsyn alltid ska tas till barnets bästa. Barnet ska kunna berätta öppenhjärtigt för socialsekreteraren vad hen känner och vill.

Socialtjänsten har skyldighet att ingripa och göra något om denne misstänker att ett barn far illa. Vad som görs är dock beroende på situation och var i landet hen bor, men det är enligt lag socialtjänstens uppgift att se till att varje barn får en bra uppväxt och utbildning. I socialtjänstlagen står det också att särskild hänsyn till barnets bästa ska tas: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” Läs mer om Socialtjänstlagen på Socialstyrelsens hemsida.

Källa:
Socialtjänstlagen, Socialstyrelsen

Fler vanliga frågor

Faktablad