Hur vanligt är det med droger i världen?

Publicerad 15 maj 2014 (uppdaterad 10 juni 2019)

Ordet droger syftar på flera olika saker och här redogörs för alkohol, tobak och narkotika. Droger används över hela världen i varierande grad.

Alkohol
Omkring 60 % av väldens vuxna befolkning har druckit alkohol någon gång i livet. I 2018 års rapport om alkohol och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) hade 57 % av världens befolkning inte druckit alkohol alls under de senaste 12 månaderna. 44 % av dessa hade aldrig någonsin druckit alkohol.

Tobak
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns drygt 1 miljard rökare i världen.

Narkotika:

FNs drog- och brottsbekämpningsbyrå UNDOC anger följande i en rapport från 2016 (procent avser droganvändning under det senaste året):

Cannabis: 3,9 %

Kokain 0.37 %

Opioider 0.70 %

Amfetamin 0.70 %

Ecstasy 0.42 %

Generellt om drogundersökningar:
Att olika typer av droger används över hela världen vet vi utifrån olika typer av undersökningar men mer exakt hur vanligt det är att människor använder droger är en fråga som är svår att ge ett bra svar på. Bland annat är den legala statusen samt den sociala acceptansen olika för olika typer av droger vilket påverkar både mätmetoder och människors benägenhet att svara på frågor. De frågeundersökningar som görs över världen är alltså till viss del gjorda med lite olika metoder vilket gör dem svåra att jämföra. Man kan dock mäta och uppskatta droganvändande på andra sätt än genom frågeundersökningar. Man kan exempelvis mäta antalet patienter med drogrelaterade diagnoser samt dödsfall relaterade till droger. Man kan även mäta annat så som beslag från tull och polis eller halter av olika ämnen i avloppsvatten m.m.

Källa:
Global status report on alcohol and health 2018 (WHO)

Tobacco fact sheet (WHO 2019)

World drug report 2017 (UNODC)

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)

Fler vanliga frågor

Faktablad