Hur ofta och hur mycket alkohol dricks i gymnasiet jämfört med i nian?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 17 maj 2019)

Över lag dricks det mer i gymnasiets årskurs 2 än i årskurs 9 enligt CAN:s drogvaneundersökningar bland skolelever i Sverige. I 2018 års undersökning svarade 39 % i årskurs 9 jämfört med 72 % i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

För att titta på hur ofta elever dricker alkohol frågas även om eleverna har druckit alkohol under de senaste 30 dagarna. I årskurs nio var det 19 % som rapporterade det och motsvarande siffra i gymnasiet är 51 %.

Flickor rapporterar att de dricker något oftare än pojkar både i nian och i tvåan på gymnasiet men rapporterar lägre volymer. Årskonsumtionen bland ungdomarna omräknat i antal liter ren alkohol (100 % alkohol) uppmättes till 1 liter i årskurs 9 och 2,8 liter i gymnasiets år 2. Bland gymnasieeleverna skiljer det sig i hur mycket alkohol pojkar och flickor dricker i genomsnitt. Pojkarna rapporterar att de dricker 3 liter ren alkohol per år medan flickorna rapporterar 2,4 liter. Detta tyder alltså på att gymnasiekillarna dricker mer sällan men mer per dryckestillfälle.

Källa:
CAN, Skolelevers drogvanor 2018

Fler vanliga frågor

Faktablad