Hur många barn till alkoholister finns det i Sverige?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 5 mars 2018)

Det finns många olika termer för problematisk alkoholanvändning, inom sjukvård och forskning används termer så som riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende.

År 2012 genomfördes en kartläggning av barn till föräldrar med missbruk och beroende i Sverige. Enligt denna kartläggning uppskattas 4 - 5 % av alla barn under 18 år ha en förälder som har drogmissbruk eller drogberoende. För de allra flesta av dessa föräldrar var drogen alkohol. Det är bland annat viktigt att flera studier på området gör gällande att de med allvarligast drogmissbruk och/eller drogberoende är underrepresenterade i denna typ av undersökningar. Dels svarar de i lägre utsträckning på enkätundersökningar, dels är de svåra att nå med enkäter då de i högre utsträckning är hemlösa, inskrivna på institutioner o.dyl.

I den senaste rapporten om skolelevers drogvanor från CAN undersöks hur många av eleverna som upplevt negativa konsekvenser av föräldrarnas alkoholkonsumtion under uppväxten. 14 % av eleverna i årskurs 9 respektive 15 % i gymnasiets år 2 har rapporterat tre eller fler negativa konsekvenser av deras föräldrars alkoholkonsumtion. Ifall tre av sex möjliga negativa konsekvenser är uppfyllda så bedöms någon av elevens föräldrar ha en problematisk alkoholanvändning. Här handlar det inte nödvändigtvis om missbruk och beroende varför dessa siffror inte kan användas i direkt förhållande till de ovan men kan vara bra för att bredda bilden av vad problematisk alkoholanvändning kan innebära.

Källor:
CAN studie
CAN rapport
Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad