Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Publicerad 11 augusti 2020 (uppdaterad 23 augusti 2021)

Med ordet drog menar vi alkohol, narkotika, doping och tobak. Med ordet "använda" kan man mena olika saker, till exempel använt en gång eller använder regelbundet. I CANs skolundersökning menas "att använda" att ha använt någonting de senaste året.

I rapporten Skolelevers drogvanor 2020 (där man frågat Sveriges nior) kan man bland annat läsa att under 2000-talet har användningen av alkohol och tobak minskat bland unga. Det gäller både mängd, debutålder och andelen som använt. Det är framförallt alkoholkonsumtionen som har sjunkit. År 2020 var det 42 % som använt alkohol, 12 % som använt snus och 10 % som rökt cigaretter.

Narkotikaanvändandet bland unga har varit stabilt under den senaste tioårsperioden. En viss ökning har skett i hur ofta de elever som använt narkotika har använt. Det är 6 % som använt narkotika det senaste året. I skolundersökningen får eleverna uppge om de någon gång, utan läkares ordination, använt receptbelagda sömn- eller lugnade läkemedel, smärtstillande läkemedel eller centralstimulerande läkemedel. Dessa läkemedel är narkotikaklassade. Om man lägger ihop de elever som uppgett att de använt receptbelagda narkotikaklassade läkemedel någon gång utan läkares ordination till de som uppgett att de någon gång använt narkotika, blir andelen som någon gång i sitt liv använt narkotika 13 % istället för 8 %.

Källa:
CAN rapport 197 Skolelevers drogvanor 2020

Faktablad