Är alkohol farligare än cannabis på lång sikt?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 13 juni 2019)

Både alkohol och cannabis ger skador på både kort och lång sikt vilket de har gemensamt med alla typer av droger. Vilken typ av skador och effekter man kan få av olika droger skiljer sig från individ till individ och beror bland annat på hur mycket och ofta man använder drogen.

Det är olika det här med hur folk tänker kring ordet farligt. Handlar det om huruvida man kan dö av en överdos, risken att bli beroende, risken att inte lyckas prestera i skolan och inte utnyttja sina fulla potential eller risken att utsätta sig själv och andra för skada? Ett annat problem när någon jämför droger är att ta hänsyn till andra betydelsefulla faktorer som skiljer sig åt mellan droganvändarna. Exempelvis betydelsen av en ohälsosam livsstil, kriminalitet, svagt socialt nätverk och så vidare. Denna typ av faktorer kan öka risken för att drabbas av sådant som beroendeutveckling, skador och sjukdomar till följd av droganvändning.

Sedan är det även så att man inte hittar så många cannabisanvändare bland de som använder alkohol, däremot många alkoholanvändare i gruppen som använder cannabis. Cannabisanvändare som grupp dricker faktiskt betydligt mycket mer alkohol än gruppen som inte använder cannabis. Det är även vanligare med samtliga andra typer av droger bland cannabisanvändarna.

En sak som är viktig att komma ihåg kring detta är även forskningsläget kring de båda drogerna. Alkohol har historiskt använts lagligt och utbrett i de flesta av världens länder. Detta har medfört att alkoholens skadliga effekter har kunnat studeras under lång tid. Vi har idag ganska bra koll på drogens kort- och långsiktiga effekter. Kring cannabis har det sett annorlunda ut där breda internationella konventioner har reglerat cannabis som narkotika. Det finns ett fåtal länder som har avkriminaliserat och/eller legaliserat cannabis på senare år vilket kan ses som en grogrund till mer relevant forskning som framöver kan bidra till mer rättvisa jämförelser.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att renodla vad som är en skadeeffekt av en enskild drog och vad som beror på samtidig användning av andra droger eller påverkats av andra faktorer. Än svårare blir det vid försök till jämförelser. Detta är bara några exempel kring varför det är svårt att jämföra droger. Det är alltså mer relevant att ta reda på hur de olika drogerna är farliga på sitt sätt än att jämföra dem med varandra.

Källor:
CAN, frågor och svar
Cannabisanvändning bland unga CAN 2014 (rev.2017)

Fler vanliga frågor

Faktablad