FAKTA

Hjälp och stöd

Det finns olika typer av hjälp och stöd när det kommer till problematiskt droganvändande. När någon använder droger är det inte bara personen själv som kan vara i behov av hjälp och stöd utan även anhöriga. Man kan både få stöd enskilt eller i grupp och det finns flera olika samhällsaktörer och föreningar att vända sig till.

Hur lätt eller svårt det är att sluta eller dra ner på användandet av en drog beror på många olika saker. En del kan sluta själva, eller dra ner på användandet, men det kan också vara svårt att inte börja igen. Vissa upplever även svår abstinens när drogen lämnar kroppen. Då kan man behöva hjälp och stöd för att inte falla tillbaka i fortsatt droganvändning.

Abstinens är olika typer av besvär som kan uppstå en tid efter det att man slutat använda en drog. Hur abstinens yttrar sig är olika beroende på vilken drog man använt, hur länge man använt drogen och hur väl man tagit hand om sig i övrigt (ätit, sovit mm). Symptom vid drogabstinens kan exempelvis vara sådant som: huvudvärk, kallsvettningar, kramper, diarré, sömnstörningar och besvärande tankar eller ångest. I vissa fall kan man klara sig igenom abstinensen själv, tillsammans med närstående eller med lättare stöd i öppenvård. I andra fall kan man behöva inneliggande vård följt av mer omfattande stödinsatser. Vissa droger kan till och med vara farliga att sluta använda för snabbt om man har använt dem länge och i stora mängder, exempelvis alkohol. Det är viktigt att söka hjälp om man är osäker kring hur man bör gå till väga. I Sverige finns det bra hjälp i dessa frågor.

Ofta påverkas anhöriga, personer i omgivningen, av en persons droganvändande. Den som påverkas kan exempelvis ha svårt att leva livet fullt ut på grund av oro. Det är vanligt att anhöriga avstår saker för egen del för att finnas tillgängliga för personen om något händer. Ibland kan det gå så långt att anhöriga börjar anpassa sig på olika sätt för att klara av att leva tillsammans med personen som använder drogen. I dessa fall kan anhöriga behöva mycket hjälp och stöd för att komma till insikt om situationen och skapa förutsättningar för ett friare liv.

Från samhällets sida är det socialtjänsten och regionen som ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på 1177.se. I övrigt finns det många organisationer från civilsamhället som erbjuder olika självhjälpsprogram eller självhjälpsgrupper både för den som är beroende av droger och för den som är anhörig.

 

Här är några sidor där du kan hitta hjälp och stöd som ung

Socialtjänsten - Socialtjänsten är de som är ytterst ansvariga för alla barn och ungdomar i landets kommuner.

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO - Bra information i olika ämnesområden och en bra sammanställning av organisationer som arbetar med olika frågor

Stödgrupper för barn i familjer med missbruk - Här finns Drugsmarts stödgruppskarta för information om stödgrupper och kontaktuppgifter

Cannabishjälpen - för den som använder cannabis eller är anhörig till någon som gör det

Här är några exempel där du kan hitta hjälp och stöd som vuxen:

Socialtjänsten

Alkoholhjälpen  - information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Droghjälpen - en plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om.

Vårdguiden 1177

Mammanet - Juridiskt stöd och föräldraskapsstöd för mammor

 

Vid behov av annan typ av hjälp och stöd finns Sveriges kommuner och regioners stödlista som du hittar här.

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:36 (senast uppdaterad 24 sept 2020 14:32)

Läs mer