FAKTA

Hjälp och stöd

Det finns olika typer av hjälp och stöd när det kommer till problematiskt droganvändande. När någon använder droger är det inte bara personen själv som kan vara i behov av hjälp och stöd. Anhöriga påverkas oftast också. Man kan både få stöd enskilt eller i grupp.

Att sluta använda en drog kan vara olika svårt för olika personer. En del kan sluta själva, eller dra ner på användandet. Men det kan vara svårt att inte börja igen. Vissa upplever svår abstinens när drogen lämnar kroppen. Då kan man behöva hjälp och stöd.

ABSTINENS

Abstinens är olika besvär som kan uppstå en tid efter det att man slutat använda en drog. Hur abstinensen känns eller upplevs är olika och beror på:

  • Vilken drog man använt
  • Hur länge man använt drogen
  • Hur väl man tagit hand om sig i övrigt (till exempel ätit och sovit)

Symptom vid drogabstinens kan exempelvis vara:

  • Huvudvärk
  • Kallsvettningar
  • Kramper
  • Diarré
  • Sömnstörningar
  • Besvärande tankar
  • Ångest

 

I vissa fall kan man klara sig igenom abstinensen själv, tillsammans med närstående eller med lättare stöd i öppenvård. I andra fall kan man behöva vara inlagd och få mer omfattande stödinsatser.

Vissa droger kan vara farliga att sluta använda för snabbt om man har använt dem länge och i stora mängder. Det gäller exempelvis alkohol. Det är viktigt att söka hjälp om man är osäker kring hur man ska göra. I Sverige finns det bra hjälp att få med dessa problem.

ANHÖRIGA

Personer i omgivningen påverkas ofta av en persons droganvändande. Den som påverkas kan ha svårt att leva livet fullt ut på grund av oro. Det är vanligt att anhöriga avstår saker för egen del för att finnas där för personen om något händer.

Ibland går det så långt att anhöriga börjar anpassa sig på olika sätt för att klara av att leva tillsammans med personen som använder drogen. Då behövs hjälp och stöd för att skapa förutsättningar för ett friare liv.

Socialtjänsten och regionen ansvarar för vård och stöd i missbruks- och beroendefrågor. Det går ofta att läsa om vad det finns för vård och stöd lokalt om man går in på sin kommuns hemsida och söker efter "missbruk" eller "beroende". Det finns även mycket information på 1177.se.

Det finns också många föreningar och organisationer som har självhjälpsprogram eller självhjälpsgrupper för den som är beroende och för anhöriga.

Här är några sidor där du kan hitta hjälp och stöd som ung

Socialtjänsten - Socialtjänsten är de som är ytterst ansvariga för alla barn och ungdomar i landets kommuner.

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO - Bra information i olika ämnesområden och en bra sammanställning av organisationer som arbetar med olika frågor

Stödgrupper för barn i familjer med missbruk - Här finns Drugsmarts stödgruppskarta för information om stödgrupper och kontaktuppgifter

Cannabishjälpen - för den som använder cannabis eller är anhörig till någon som gör det

Här är några exempel där du kan hitta hjälp och stöd som vuxen:

Socialtjänsten

Alkoholhjälpen  - information och resurser för dig som funderar på dina egna alkoholvanor eller som är orolig för någon annans drickande.

Droghjälpen - en plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om.

Vårdguiden 1177

Mammanet - Juridiskt stöd och föräldraskapsstöd för mammor

 

Vid behov av annan typ av hjälp och stöd finns Sveriges kommuner och regioners stödlista som du hittar här.

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 (senast uppdaterad 30 juni, 2021)

Läs mer