FAKTA

Tobak

Tobak består av torkade blad från tobaksplantan och har använts av människor under flera tusen år, framförallt i Centralamerika. På 1500-talet kom tobaken till Europa och sedermera till Sverige. I tobak finns ämnet nikotin som är ett centralstimulerande medel som är giftigt och kraftigt beroendeframkallande. Tobakskonsumtionen minskar stadigt i Sverige men orsakar fortfarande stora hälsoproblem hos befolkningen. Samhällskostnaderna som tobaksanvändningen medför är omfattande. Det finns en särskild lag på området: lag om tobak och liknande produkter.

Nikotin

Nikotin är ett gift och fungerar som ett naturligt skydd mot skadeinsekter för tobaksplantan. Många förstagångsanvändare av nikotin förknippar upplevelsen med obehag och illamående i kontrast till vaneanvändarna som upplever det motsatta.

Nikotin kan tas upp i kroppen på flera olika sätt men rökning och snusning är de vanligaste i Sverige. Vid tobaksrökning når nikotinet hjärnan mycket snabbt, inom 10-20 sekunder. Koncentrationen av nikotin i lungor, blod och hjärna är som högst fram till ungefär tio minuter efter rökningen. Efter omkring 20 minuter är koncentrationen halverad. Vid snusning tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan men snusare har ofta stabilt höga doser nikotin i blodet under längre tid än för vad som gäller vid rökning.

Nikotin är starkt beroendeframkallande och många av de som börjar röka eller snusa blir beroende. I frågeundersökningar brukar den övervägande delen av tobaksanvändarna uppge att de vill sluta använda tobak.

Uppskattningsvis dör varannan vanerökare i förtid och vanerökning förkortar livet med i genomsnitt tio år. Socialstyrelsen uppskattar att ca 36 000 personer dog i Sverige mellan år 2010 och 2012 i rökorsakade dödsfall, det vill säga ca 12 000 personer per år. Under samma tid vårdades ca 100 000 personer per år på sjukhus för sjukdomstillstånd som uppstått på grund av rökning. Lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt står för en stor del av dödsfallen.

Så påverkas kroppen

Nikotinanvändning leder till ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och ökad ämnesomsättning. Konditionen försämras gradvis på grund av skador som uppstår på lungorna. Nikotin påverkar hjärnan så att man upplever välbehag och en tillfälligt förhöjd uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. När nikotinet når hjärnan aktiveras speciella nikotinreceptorer och signalsubstansen dopamin utsöndras i hjärnan. Dopaminsystemet finns egentligen till för att motivera oss och ge belöning när vi gör saker som är bra för oss; äter, dricker eller har sex. Ju längre tid en person röker, desto högre är risken att drabbas av sjukdomar som i värsta fall leder till döden.

Här är några exempel på sjukdomar som kan orsakas av rökning: cancer i lungor, mun, luftstrupe, matstrupe, urinvägar, lever och benmärg. KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), multipel skleros, giftstruma, kärlkramp och psoriasis. Rökning drabbar inte bara personen som röker, passiv rökning kan också orsaka många sjukdomar, till exempel finns en ökad risk för både lungcancer och hjärtinfarkt. Varje år dör cirka 890 000 personer världen över på grund av att de utsätts för andras rökning.

Även snus påverkar kroppen negativt. Snus påverkar bland annat munnens slemhinnor negativt och ger frätskador på tandköttet. Sambandet mellan cancer och snus är inte lika väl belagda som mellan cancer och rökning. Men det finns vetenskapligt stöd för kopplingen till cancer i munhålan, matstrupen och bukspottkörtel. Snusare har även en ökad risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke.

Vattenpipa

Precis som vanlig cigarettrök så innehåller rök från vattenpipor en stor mängd giftiga ämnen. Röken från vattenpipor är beroendeframkallande och kan orsaka cancer, KOL och andra lungsjukdomar. Eftersom den speciella tobak som används i vattenpipa är smaksatt och söt är det många som felaktigt uppfattar den som mindre skadlig. Tobaken som används är oftast melasstobak som är smaksatt med olika fruktaromer eller andra smakämnen som exempelvis kanel, salmiak eller ingefära. Vattnet i pipan filtrerar endast bort cirka 5 procent av gifterna i röken. Samtidigt förbränns en större mängd tobak i en vattenpipa och en session pågår ofta under en lång tid. En röksession om ca 45 minuter har beräknats motsvara samma mängd inandad rök motsvarande ett cigarettpaket (19 cigaretter).

E-cigarett

E-cigarett betyder elektronisk cigarett och kallas ibland även EC, el-cigarett eller vaper. Att använda EC kallas ofta att vapa [vejpa]. E-cigaretten hettar upp en särskild rökvätska så en aerosol (ånga) bildas. E-cigaretterna lanseras till viss del som ett sundare alternativ för tobaksrökare där användaren slipper utsättas för många av de skadliga ämnen som kommer med rökning. Rökvätskan innehåller olika ämnen med eller utan smaktillsatser och de finns både med eller utan nikotin. Vilka negativa hälsoeffekter det finns med e-cigarettanvändning är ännu inte helt klarlagt. I vilken utsträckning e-cigaretter är cancerframkallande är ännu relativt okänt men det varnas återkommande för uppmätta halter av cancerogena ämnen så som nitrosaminer, formaldehyd, acrolein, arsenik, dietylenglykol, krom och bly.

I undersökningen skolelevers drogvanor har man frågat om e-cigarettanvändning sedan 2014. Under perioden har det skett en ökning av andelen skolelever som någon gång provat e-cigaretter i såväl årskurs 9 som gymnasiets år 2. Andelen elever som använder e-cigaretter mer regelbundet har legat stabilt under samma period.

Källor

”Beroendemedicin” av Johan Franck och Ingrid Nylander m.fl. (2015) studentlitteratur
Skolelevers drogvanor
CAN tobaksfakta
Socialstyrelsen
Tobaksfakta
1177Vårdguiden

Läs mer