FAKTA

Statistik

Den absolut vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol, följt av tobak. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och tobak sjunkit dramatiskt bland skolelever i Sverige för att lägga sig på historiskt låga nivåer. Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast. Nedan kan du läsa statistik som beskriver skolungdomars och vuxnas drogerfarenheter i Sverige.

Det finns många olika sätt att mäta hur vanligt det är med olika droger och hur mycket droger som används, här har vi valt ut några siffror för att ge en kort överskådlig bild. Om du vill fördjupa dig finns det en mängd rapporter och mer statistik på CAN:s hemsida. Hittar du inte det du söker? Ställ en fråga till oss!

Alkohol

Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas ha druckit alkohol någon gång under den senaste månaden. Även bland ungdomar är alkohol den vanligaste drogen även om snitten för dryckesfrekvens och mängd jämförelsevis ligger betydligt lägre. 2019 var det 21 % av eleverna i årskurs 9 och 48 % i gymnasiets år 2 som rapporterade att de druckit alkohol vid något tillfälle de senaste 30 dagarna i undersökningen skolelevers drogvanor. I samma rapport framkommer att eleverna i snitt drack 1,1 l 100 % alkohol per person och år i årskurs 9 och 2,3 liter i årskurs 2 på gymnasiet. I den vuxna befolkningen ligger årssnittet på 8,8 liter 100 % alkohol per person och år. (I denna typ av undersökningar är det vanligt att man slår ihop de uppgivna mängderna drucken alkohol och redovisar det som "liter 100 % alkohol".)

Tobak

När det gäller tobak så sjunker användandet stadigt bland svenska skolelever. Det är framför allt rökningen som minskat kraftigt under de senaste åren. Snusandet har inte riktigt samma utveckling.

I 2019 års undersökning av skolelevers drogvanor svarade 2 % av pojkarna respektive 4 % av flickorna i årskurs 9 att de rökte dagligen eller nästan dagligen. I gymnasiets år 2 på gymnasiet var motsvarande andel 4 % respektive 6 %. När det kommer till att ha rökt någon gång under de senaste 30 dagarna så rapporterades detta av 9 % av pojkarna respektive 12 % av flickorna i årskurs 9. I gymnasiets år 2 var det 21 % av pojkarna och 22 % av flickorna.

När det kommer till snusning rapporterade 1 %  av flickorna och 8 % av pojkarna i årskurs 9 att de snusade dagligen eller nästan dagligen. Motsvarande siffra i gymnasiets år 2 är det dubbla, 2 % av flickorna och 16 % av pojkarna. 16 % av pojkarna och 6 % av flickorna rapporterar att de har snusat någon gång under de senaste 30 dagarna. Motsvarande siffra för gymnasiet är 26 % för pojkarna och 13 % för flickorna.

Under 2018 hade i genomsnitt 15 % av Sveriges befolkning 17–84 år rökt vid minst ett tillfälle den senaste månaden. I genomsnitt beräknades att 8 % av Sveriges befolkning (17–84 år) rökte dagligen. Samma år hade i genomsnitt 16 % av befolkningen snusat den senaste månaden och omkring 12 % var dagliga snusanvändare.

Narkotika

Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast i Sverige. Man brukar nämna cannabis som en typisk ungdomsdrog, det betyder att de flesta som använder cannabis är unga eller unga vuxna. Bland vuxna i Sverige 2018 var det omkring 3 % som rapporterade att de använde cannabis den senaste tolvmånadersperioden. Men det är alltså stora skillnader i cannabisanvändning om man delar upp de vuxna i olika åldersintervall. Det många gånger vanligare med cannabisanvändning i det yngre åldersintervallet, 16-29: åringar, jämfört med de äldre. När man delar upp gruppen i kön så är det vanligare med cannabisanvändning bland män än bland kvinnor. Att ha rökt cannabis under den senaste trettiodagarsperioden rapporterades av 1 % av de vuxna. Här är det på samma sätt som innan, de yngre vuxna rapporterar mer frekvent användande i högre utsträckning än de äldre och det är en större andel män.

Bland skolungdomarna rapporterar ca 6 % i årskurs 9 och ca 13 % i årskurs 2 på gymnasiet använt narkotika under de senaste 12 månaderna vid 2019 års drogvaneundersökning. Det skiljer sig något mellan könen och det är fler pojkar än flickor som rapporterar erfarenhet av narkotika även bland skolungdomarna.

 

 

Källor

CAN

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:35 (uppdaterad 24 mars 2019 14:00)

Läs mer