FAKTA

Statistik

Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol, följt av tobak. Under de senaste tio åren har användandet av både alkohol och tobak sjunkit dramatiskt i Sverige för att lägga sig stabilt vid historiskt låga nivåer. Av narkotikasorterna är det cannabis som är absolut vanligast. Nedan kan du läsa statistik som beskriver skolungdomars och vuxnas drogerfarenheter i Sverige.

Det finns många olika sätt att mäta hur vanligt det är med olika droger och hur mycket droger som används, här har vi valt ut några siffror. Om du vill fördjupa dig finns det mycket mer statistik på CAN:s hemsida. Hittar du inte det du söker? Ställ en fråga till oss!

Alkohol

Den absolut vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Cirka 80 procent av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas ha druckit alkohol någon gång under de senaste 30 dagarna enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). Även bland ungdomar är alkohol den vanligaste drogen även om nivåerna ligger lägre jämfört med den vuxna befolkningen. 2017 var det 19 % av eleverna i årskurs 9 och 54 % i gymnasiets år 2 som rapporterade att de druckit alkohol vid något tillfälle de senaste 30 dagarna i undersökningen skolelevers drogvanor.

Tobak

När det gäller tobak så är det rökningen som minskat kraftigt under de senaste åren till skillnad från snusande som ligger mer stabilt. År 2017 uppskattades andelen som snusar dagligen vara större än andelen som röker dagligen vilket är ett trendbrott. Rökning står dock för den övervägande delen av den totala sjukdomsbördan i Sverige där tobak fortsatt beräknas stå för en större börda än både alkohol och narkotika tillsammans.

År 2016 rapporterade omkring en fjärdedel (24 procent) av den vuxna befolkningen att de använt tobak (rökt och/eller snusat) under den senaste månaden. I genomsnitt beräknades att 8 % av Sveriges befolkning (17–84 år) rökte dagligen. Motsvarade siffror gällande snusning gav att 13 % snusade dagligen i undersökningen.

I CAN:s undersökning av skolelevers drogvanor var det år 2017 omkring 6 procent av niondeklassarna som använde tobak dagligen eller nästan dagligen, vilket motsvarades av 14 procent bland eleverna i gymnasiets år 2.

Narkotika

Av narkotikasorterna är det cannabis som är vanligast, både i Sverige och internationellt. Man brukar prata om cannabis som en typisk ungdomsdrog, det betyder att de flesta som använder cannabis är unga eller unga vuxna. Bland vuxna i Sverige var det omkring 2,5 procent år 2015 som rapporterade att de använt cannabis under de senaste 12 månaderna och cirka 0,7 procent uppgav att de gjort det under de senaste 30 dagarna. Bland ungdomarna har ca 6 % i årskurs 9 och ca 15 % i årskurs 2 på gymnasiet använt cannabis under de senaste 12 månaderna vid år 2018 års drogvaneundersökning. Det skiljer sig något mellan könen och det är fler pojkar än flickor som rapporterar erfarenhet av cannabisrökning både bland unga och vuxna.

Det är väldigt få som använder andra sorters narkotika än cannabis; så få att det ibland inte ens går att mäta i undersökningar. År 2012 beräknades ca 55 000 personer missbruka eller vara beroende av någon form av narkotika, vilket motsvarade ca 0,8 % av Sveriges vuxna befolkning. Hur många som missbrukar eller är beroende av en specifik sorts narkotika vet vi inte och man ska veta att det är mycket svårt att få tillförlitliga mätresultat i denna grupp.

 

Källor

CAN

Folkhälsomyndigheten

STAD

 

Publicerat: 20 Maj, 2014 10:35 (uppdaterad 9 okt 2019 14:00)

Läs mer