FAKTA

Läkemedel

Det finns många olika sorters läkemedel som riskerar att användas felaktigt i berusningssyfte. Dessa läkemedel är ofta receptbelagda och narkotikaklassade vilket gör dem olagliga att hantera utan läkarordination. Det kan exempelvis handla om smärtstillande läkemedel eller lugnande och antidepressiva läkemedel. I den här faktatexten kan du läsa om varför vissa läkemedel är narkotikaklassade, vad som menas med läkemedelsmissbruk och fakta om läkemedlet tramadol samt läkemedelsgruppen bensodiazepiner.

Det finns många olika läkemedel som är narkotikaklassade. Det kan exempelvis handla om starka läkemedel som riskerar att skada eller göra användaren beroende. Alla narkotikaklassade läkemedel skrivs därför ut av läkare som har utbildning i att dosera och göra individuella bedömningar och uppföljningar av läkemedelsbehandlingar. Alla läkemedel som används i Sverige måste först godkännas av Läkemedelsverket som är en statlig myndighet. Det måste vara bevisat genom forskning att läkemedlet har rätt effekt, att det inte finns för svåra biverkningar och att det tillverkas på ett korrekt sätt. Det måste till exempel alltid vara exakt lika stor dos av ett verksamt ämne i medicinen som säljs, man ska inte kunna få olika starka tabletter vilket riskerar att hända på den illegala, eller den oreglerade marknaden.

När man använder ett läkemedel som man fått på recept från en läkare, räknas det inte som missbruk. När man använder ett läkemedel i för hög dos eller utan recept räknas det som missbruk. Man kan trots att man följer läkarens ordination bli beroende av läkemedel på samma sätt som av andra beroendeframkallande droger. I sjukvården används termen "iatrogent beroende" när en patient har utvecklat ett beroende till sin medicin. Det kan hända till exempel när någon  medicinerat under lång tid mot smärta. Att använda alkohol tillsammans med vissa läkemedel kan också innebära ett missbruk. Vissa läkemedels egenskaper förändras och kan förstärkas tillsammans med alkohol. Då kan en vanlig dos av läkemedlet leda till en förgiftning eller överdos. Därför ska man vara mycket försiktig med alkohol tillsammans med läkemedel och noga läsa igenom produktinformationen som följer med läkemedlet, prata med sin läkare eller söka läkemedelsinformation på fass.se.

Tramadol

Tramadol är en narkotikaklassad substans som tillhör gruppen opioider. Tramadol används i läkemedel inom sjukvården för att lindra smärta. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel men finns även i andra former; brustablett eller i flytande form på flaska. Det finns många tillverkare av tramadolbaserade läkemedel vilka har olika produktnamn.

Så påverkas kroppen och psyket

När tramadol bryts ned i kroppen bildas bland annat ett ämne som har morfinliknande egenskaper och därför kan överdosering leda till en rusupplevelse. Ruset ger samma typ av effekter som andra opioider (morfin, heroin m m) med nedsatt medvetandegrad, dåsighet, avslappning och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, huvudvärk, illamående och krampanfall. Höga doser kan leda till livshotande tillstånd med nedsatt hjärt- och andningsfunktion. Både den smärtlindrande effekten och rusupplevelsen kommer med viss fördröjning vilket medför risk för överdosering. Tramadol leder även till en ökning av nivåerna av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan vilket kan bidra till känslor av upprymdhet och av ökad energi.

Risken för oönskade effekter av tramadol ökar om man samtidigt använder vissa läkemedel, alkohol eller andra droger. Det är viktigt att tänka på att vissa personer kan vara extra känsliga för opioider vilket kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser. Kort sagt - en normaldos för en person kan vara allt för stark för en annan.

Under tramadolpåverkan kan personen ha förminskade pupiller, ytlig andning, ha hängande ögonlock, vara sömnig och seg och ha sluddrigt tal. Kännetecknen vid påverkan är i stort sett samma som vid annat opioidmissbruk vilket även kan gälla abstinenssymptom. I vissa fall kan abstinenssymptom visa sig vara så svåra att personen kan få svårt att sluta använda tramadol. Abstinenssymptom kan vara muskelsmärtor, skelettsmärtor, kräkningar, diarréer/förstoppning, svettningar, depression, aptitlöshet, irritation, sömnsvårigheter och influensaliknande tillstånd.

Användning bland ungdomar

I rapporten "skolelevers drogvanor" ställs frågan om elevers erfarenhet av att använda smärtstillande receptbelagda läkemedel utan läkarordination. Tramadol förekommer här som ett exempel vid sidan av läkemedlen citodon och oxycodone. År 2019 var det fem procent av eleverna i årskurs 9 som rapporterade att de gjort det någon gång. I årskurs 2 på gymnasiet var det sex procent av eleverna som rapporterade detsamma.

Den som har använt tramadol länge kan behöva trappa ner sitt användande stegvis över lång tid. För den som har missbrukat läkemedlet (använt tramadol utan läkares ordination) kan det vara nödvändigt att söka vård. I vissa fall kan det vara nödvändigt att i början av avgiftningen vara inlagd. För den som har blivit beroende kan det vara avgörande att det finns någon närstående som hjälper till och motiverar personen att sluta.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som är narkotikaklassade. De är ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande och används mot oro och ångest samt mot sömnsvårigheter.

Så påverkas kroppen och psyket

Eftersom bensodiazepiner verkar lugnande så slappnar musklerna av. När bensodiazepiner missbrukas får man en snabb toleransökning, det vill säga man behöver ta högre och högre doser för att få samma effekt. Den medicinskt ansvarige läkaren har bland annat till uppgift att se till att detta inte sker eftersom en person då kan utveckla ett beroende. Alla läkemedel ska används under kontrollerade former och behandlingen ska utvärderas återkommande över tid.

Om en person missbrukat bensodiazepiner och vill sluta kan det också krävas långsam nedtrappning under en längre tid för att inte personen ska drabbas av alltför svår abstinens. Hjärnan har förändrat sina normala funktioner i förhållande till läkemedlets funktioner och det kan ta tid för hjärnan att återhämta sig.  Abstinenssymptom kan vara: ångest, skakningar, sömnsvårigheter, illamående och aptitlöshet. När man får svår abstinens kan det vara påfrestande att stå emot och inte ta mer bensodiazepiner. Den som har använt höga doser av bensodiazepiner riskerar att drabbas av krampanfall och delirium som är livsfarliga tillstånd. Därför kan det vara viktigt att den som vill sluta börjar med att söka professionell hjälp.

Användning bland ungdomar

I rapporten "skolelevers drogvanor" frågas inte specifikt om läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Frågan handlar om receptbelagda sömnmedel eller lugnande medel utan recept. År 2019 var det fem procent av eleverna i årskurs 9 som rapporterade att de använt sådana någon gång. Lika många, fem procent, i årskurs 2 på gymnasiet svarade ja på frågan.

Källor

Läkemedelverket

Fass.se

1177.se

Skolelevers drogvanor 2019

Beroendemedicin 2015, J Franck och I Nylander - Studentlitteratur

 

Publicerad: 19 Maj, 2014 09:44 (senast uppdaterad: 13 Dec, 2020 10.30)

 

Läs mer