FAKTA

Läkemedel

Det finns många olika sorters läkemedel som kan missbrukas. De här läkemedlen är oftast receptbelagda och narkotikaklassade. Det kan handla om lugnande och antidepressiva läkemedel, eller starka smärtstillande läkemedel. I den här faktatexten kan du läsa om varför vissa läkemedel är narkotikaklassade, vad som menas med läkemedelsmissbruk och lite mer fakta om läkemedlet tramadol samt gruppen bensodiazepiner.

Det finns ganska många olika läkemedel som är narkotikaklassade. Det betyder att vem som helst inte får använda dem och att det finns en risk att bli beroende av dem. Alla narkotikaklassade läkemedel skrivs ut av läkare på en särskild blankett och de skrivs bara ut i en viss liten dos för en särskild diagnos. Alla läkemedel som används i Sverige är godkända av Läkemedelsverket. För att ett läkemedel ska bli godkänt måste man ha forskat mycket på det. Det måste vara bevisat att läkemedlet har rätt effekt, att det inte finns för många biverkningar och att det tillverkas på ett korrekt sätt. Det måste till exempel alltid vara exakt lika stor dos av ett verksamt ämne i medicinen som säljs, man ska inte riskera få olika starka tabletter vilket riskerar hända på den illegala, oreglerade marknaden.

När man använder ett läkemedel på rätt sätt, det vill säga i rätt dos och för en viss diagnos, räknas det inte som missbruk. Men när man använder ett läkemedel i fel dos eller utan recept för att man vill berusa sig räknas det som missbruk. Man kan bli beroende av läkemedel på samma sätt som med andra beroendeframkallande droger, då får man olika symptom som till exempel abstinens när man inte använder det. Att använda alkohol tillsammans med läkemedel kan också innebära ett missbruk. Läkemedlets egenskaper kan förändras och förstärkas tillsammans med alkohol, då kan en vanlig dos av läkemedlet leda till en förgiftning eller överdos. Därför ska man vara mycket försiktig med alkohol tillsammans med läkemedel och noga läsa igenom medicinens bipacksedel.

Tramadol

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som tillhör gruppen opioider. Läkemedlet används i sjukvården för att lindra smärta. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel men finns även i andra former; brustablett eller i flytande form på flaska.

Så påverkas kroppen

När tramadol bryts ned i kroppen uppstår ett ämne som har morfinliknande egenskaper varför överdosering kan leda till en rusupplevelse. Ruset ger samma typ av effekter som andra opioider (morfin, heroin mm) nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori, avslappning och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående. Högre doser kan leda till livshotande tillstånd så som krampanfall, hjärtproblem och andningssvårigheter. Både den smärtlindrande effekten och ruset kommer med viss fördröjning vilket riskerar leda till överdosering vid ickemedicinsk användning.

Risken för oönskade effekter av tramadol ökar vid samtidigt användande av alkohol eller andra droger. Det är viktigt att tänka på att vissa personer kan vara extra känsliga för opioider vilket kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser av opioider. Kort sagt - en normaldos för en person kan vara allt för stark för en annan.

Under tramadolpåverkan kan personen ha förminskade pupiller, ytlig andning, ha hängande ögonlock, vara sömnig och seg, ha otydligt och sluddrigt tal. kännetecknen är i stort sett samma som vid annat opioidmissbruk, om än inte lika omedelbara. Även abstinenssymptom kan vara liknande vilket i vissa fall kan motivera fortsatt missbruk. Exempel på besvärliga utsättningssymptom efter tramadolmissbruk kan vara: Muskelsmärtor, skelettsmärtor, kräkningar, diarréer/förstoppning, svettningar, depression, aptitlöshet, irritation, sömnsvårigeter och influensaliknande tillstånd.

Användning bland ungdomar

I rapporten "skolelevers drogvanor" ställs frågan om elevers erfarenhet av att använda smärtstillande receptbelagda läkemedel utan läkarordination. Tramadol förekommer här som ett exempel vid sidan av citodon och oxycodone. År 2018 var det 4 % av eleverna i årskurs 9 som rapporterade att de gjort det någon gång. I årskurs 2 på gymnasiet var det 5 % av eleverna som rapporterade detsamma.

Den som har använt tramadol länge kan behöva trappa ner sitt användande stegvis över tid. För den som har missbrukat läkemedlet (använt tramadol utan läkares ordination) kan det vara nödvändigt att söka vård. I vissa fall kan inneliggande avgiftning vara nödvändig inledningsvis. För den som har blivit beroende kan det vara avgörande att det finns någon närstående som hjälper till och motiverar personen att söka vård och inger hopp om ett framtida liv i drogfrihet.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som är narkotikaklassade. De är ångestdämpande, lugnande och muskelavslappnande och används mot oro och ångest samt mot sömnsvårigheter.

Så påverkas kroppen

Eftersom bensodiazepiner verkar lugnande så slappnar musklerna av. Det verkar ångestdämpande och lugnande. När bensodiazepiner missbrukas får man en kraftig toleransökning, det vill säga man behöver snabbt ha större doser för att få samma effekt. Så fungerar det inte när läkemedlen används på rätt sätt.

Om man missbrukat bensodiazepiner och vill sluta kan man drabbas av svår abstinens, kroppen saknar läkemedlet och är van vid att ofta ha det i kroppen. Abstinenssymptomen kan vara: hyperaktivitet, svettningar, hög puls, sömnsvårigheter, illamående, hallucinationer och ångest. När man får svår abstinens kan det vara svårt att stå emot och inte ta mer bensodiazepiner.

Användning bland ungdomar

I rapporten "skolelevers drogvanor" frågas inte specifikt om läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Frågan handlar istället om receptbelagda sömnmedel eller lugnande medel utan recept. År 2018 var det 4 % av eleverna i årskurs 9 som rapporterade att de använt sådana någon gång. I årskurs 2 på gymnasiet var det 5 % av eleverna som rapporterade detsamma.

Källor

Läkemedelverket

Fass.se1177.se

Skolelevers drogvanor 2018

Beroendemedicin 2015, J Franck och I Nylander - Studentlitteratur

 

Läs mer