Kort historia om FASD

Gästblogg- 2011-04-24

FASD
Den medicinska diagnosen FAS ingår i paraplybeteckningen FASD, fetala alkoholspektrumstörningar, (Fetal Alcohol Spectrum Disorders). FASD omfattar alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. Termen FASD började användas officiellt 2004, dessförinnan användes FAS/FAE (Fetal alcohol syndrom/fetal alcohol effects) och ett antal andra beteckningar som beskrev olika symtombilder. En del barn hamnade dock ”mellan stolarna” då de inte stämde helt överens med symtombilden för någon av de beteckningarna och FASD infördes därför för att få ett samlat namn för alla typer av fosterskador av alkohol. FASD är dock ingen medicinsk diagnos.

Alkohol är en så kallad teratogen, ett kemiskt ämne som orsakar fosterskador. I minst hundra år har man känt till att alkohol passerar placentan (moderkakan) men man trodde från början att det var ofarligt. Barn som föddes med skador, sannolikt orsakade av alkohol, ansågs i stället ha ”dåliga gener”.

En av de första som publicerade en vetenskaplig artikel om fosterskador orsakade av alkohol var den franske läkaren Paul Lemoine. Lemoines första rapport kom i början av 1960-talet men redan dessförinnan hade sambandet beskrivits av bland andra Dr Jaqueline Rouquette.

År 1968 publicerade Lemoine en större studie av 127 barn men den väckte, till hans stora förvåning, ingen större uppmärksamhet trots att 25 av de undersökta barnen hade tydliga tecken på alkoholskador. Lemoine kallade tillståndet alkoholembryopati. En förklaring till det bristande intresset för studien kan ha varit att den publicerades på franska och därför hade svårt att nå ut utanför Frankrike. Några år senare läste dock Dr David Smith från Seattle artikeln och blev intresserad. Tillsammans med Kenneth Jones beskrev och namngav han för första gången diagnosen Fetal Alcohol Syndrome, FAS, 1973. Liknande fynd gjordes även i Sverige vid den här tiden av Olegård och medarbetare

Smith och Jones arbete blev upprinnelsen till Fetal Alcohol and Drug Unit, det forskningscentra som under ledning av professor Ann P. Streissguth växte fram i Washington, Seattle, och som även i dag anses som ett av världens främsta.

Källa: www.fasföreningen.nu